Dessa register följer register- och dataskyddsbeskrivningarna i personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och är uppgjorda 19.7.2018. Ifall du har frågor gällande någon av punkterna, ta kontakt med oss på info@wasaup.fi.

Registerförare

Företag: Oy Wasa Up Ab
Adress: Strandgatan 2, 65100 Vasa
Kontakt: info@wasaup.fi

Kontaktperson i registerärenden

Namn: Maria Sumuvuori
E-post: maria@wasaup.fi

Dataskyddsbeskrivning

1. Registrets namn
Wasa Ups kundregister

2. Syftet med behandlingen av personuppgifter
Kundens personuppgifter kan behandlas för följande ändamål:
• skötsel och administration av kundkontakt eller annan saklig anknytning
• analys och statistikföring av opinions- och marknadsundersökningar
• planering, analys och utveckling av registerförarens affärsverksamhet
• registerförarens marknadsföring, inklusive direkt marknadsföring och riktad marknadsföring, till den registrerade kunden på basis av dennes profil, som skapats utgående från information om kundens köphistorik eller annan information
• användnings- och tillträdesrättigheter till registerförarens utrymmen samt för passerkontroll
• andra motsvarande användningsändamål, som inte strider med de ovan beskrivna användningsändamålen.

3. Registrets datainnehåll
Den registrerades basuppgifter, såsom
• för- och efternamn
• kontaktuppgifter (adresser, telefonnummer, e-postadresser)

Information om användningen av tjänster och innehåll som berör kundförhållandet eller annan saklig anknytning, såsom
• information om kundkommunikationen
• feedback och reklamationer
• bläddringsinformation och annan information gällande användningen av registerförarens elektroniska tjänster och innehåll, inklusive de tekniska uppgifter (IP-adress, webbläsare) som den registrerades webbläsare sänder registerförarens server, samt cookies med tillhörande information som skickats till den registrerades webbläsare, ifall dessa innehåller personuppgifter
• information som anknyter till marknadsföring och säljfrämjande åtgärder, såsom riktade marknadsföringsåtgärder, nyttjandet av dem och de uppgifter som getts i samband med dem, liksom även tillåtelser och förbud av direkt marknadsföring
• passage i utrymmet med kundnyckel.

Kunden har rätt att begära radering av sina uppgifter om det inte behövs för att tillhandahålla tjänsten eller för att säkerställa kundens/kundens säkerhet.

4. Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifter fås huvudsakligen av den registrerade själv, till exempel under marknadsföringsevenemang. Uppgifter fås även genom registerförarens elektroniska tjänster, där uppgifterna kan samlas in genom cookies eller med andra motsvarande tekniker.

Personuppgifter kan samlas och uppdateras från myndigheter och företag som erbjuder personuppgiftstjänster, såsom befolkningsregistret eller motsvarande register.

5. Regelmässigt överlåtande av uppgifter
Personuppgifter kan överlåtas endast inom gränserna för vad som tillåts och förpliktigas i den aktuella lagstiftningen.

Registerföraren kan överlåta personuppgifter till noggrannt utvalda samarbetsparter i marknadsföringssyfte, om inte den registrerade med skild anmälan förbjudit denna typ av överlåtelse av personuppgifter. Dessutom kan registerföraren förflytta uppgifterna till sitt eget direktmarknadsföringsregister då den sakliga anknytningen upphört.

Personuppgifter överlåts i regel inte till något annat ändamål än de ovannämnda. Registerföraren har ändå rätt att överlåta personuppgifter såsom lagstiftningen tillåter, exempelvis vid försäljning av företagsverksamheten.

Dessutom kan registerföraren överlåta uppgifter bland annat för statistikföring och analysändamål på så sätt att de överlåtna uppgifterna inte kan sammankopplas med en enskild person.

6. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Personuppgifter kan överlåtas endast inom gränserna för vad som tillåts och förplitigas i den aktuella lagstiftningen.

Registerföraren kan överlåta personuppgifter till noggrannt utvalda samarbetsparter i marknadsföringssyfte, om inte den registrerade förbjudit denna typ av överlåtelse av personuppgifter. Dessutom kan registerföraren förflytta uppgifterna till sitt eget direktmarknadsföringsregister då den sakliga anknytningen upphört.

Uppgifterna överlåts i regel inte utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om en överlåtelse ändå är nödvändig för hanteringen av personuppgifter eller för genomförandet av den tekniska hanteringen av uppgifterna, följs vid överlåtelsen kraven i personuppgiftslagen.

7. Principer för skyddet av registret
Material som innehåller personuppgifter till pappers finns i låsta utrymmen, dit ingen utanför företaget eller dess samarbetsparter har tillgång.

Personuppgifter i elektroniskt format är skyddade enligt allmänt godkända tekniska tillvägagångssätt inom dataskydd, såsom brandvägg och lösenord. Endast anställda vid Wasa Up har tillgång till uppgifterna i det elektroniska registret med de personliga användarrättigheter som registerföraren beviljat dem.

 

Registerbeskrivning för passerkontroll

1. Registrets namn
Användarregistret för Wasa Ups passersystem (ILOQ)

2. Registrets användningsändamål och innehåll
Registret används för kontroll och identifikation av dem som rör sig i Wasa Ups utrymmen, för att förhindra och utreda skadligt bruk samt för övervakning av berättigade intressen. Registret innehåller namn och tidpunkt för passage på dem som rör sig med egen nyckeltagg. Tillgång till utrymmet med egen nyckeltagg har Wasa Ups personal, Wasa Ups medlemskunder samt ansvariga för service och underhåll på Academill.

3. Insamling av personuppgifter
Personens namn förs in i systemet i samband med överlämningen av nyckeltaggen. Händelsehistoriken sparas automatiskt på hårddisken. Denna registerbeskrivning och beskrivningen av hanteringsåtgärderna visas åt personen då nyckeltaggen överlämnas.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter
Ifall en person misstänks för skadligt bruk har registerföraren rätt att undersöka personens passerhistorik. Som bevis för händelserna kan utskrifter tas ur passerregistret och jämföras med övervakningskamerornas upptagningar.

5. Regelmässigt överlåtande av uppgifter
Personuppgifter kan överlåtas endast inom gränserna för vad som tillåts och förpliktigas i den aktuella lagstiftningen. Ifall skadligt bruk är uppenbart och dess objekt och gärningsman kan pekas ut, kan uppgifterna överlåtas för utredning av skada och ansvarsskyldighet till en brottsutredning eller rättsinstans. Registerföraren har även rätt att överlåta personuppgifter såsom lagstiftningen tillåter, exempelvis vid försäljning av företagsverksamheten.

Uppgifterna överförs inte utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om en överlåtelse ändå är nödvändig med tanke på hanteringen av personuppgifter eller för genomförandet av den tekniska hanteringen av uppgifterna, följs vid överlåtelsen kraven i personuppgiftslagen.

6. Uppgifternas uppbevaring
Namnuppgifter uppbevaras i systemet så länge som personen har passerrättigheter till företagets utrymmen. Då passerrättigeterna upphör och nyckeltaggen återlämnats till ansvarspersonen som hanterar passerkontrollen börjar en månads karenstid. Om inga oklarheter uppkommer under karenstiden tas namnuppgifterna bort ur systemet.

7. Principer för skyddet av registret
Det material som innehåller personuppgifter är i huvudsak elektroniskt material som sparas på hårdskivan på Wasa Ups egen dator. Personuppgifter i elektroniskt format är skyddade enligt allmänt godkända tekniska tillvägagångssätt inom dataskydd, såsom brandvägg och lösenord. Endast anställda vid Wasa Up har tillgång till uppgifterna i det elektroniska registret med de personliga användarrättigheter som registerföraren beviljat dem.

Eventuella material till pappers innehåller avtal på överlåtelsen av nyckeltaggar. Dessa uppbevaras i Wasa Ups egna låsta utrymmen.

Vi använder cookies – vad betyder det?

En så kallad cookie är en liten textfil, som sparas på användarens apparat då denne besöker en webbplats. Cookies samlar allmän information om exempelvis ålder, geografiskt läge och intressen, och innehåller inte personuppgifter. Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats funktionalitet och för analys- och marknadsföringsrelaterade ändamål. Exempelvis följer vi vår webbplats besökarantal genom Google Analytics-tjänsten. Med hjälp av tjänsten kan vi utveckla vår webbplats och vår marknadsföring för att bättre motsvara våra kunders behov. Dessutom använder vi cookies i sociala medier som samlar information om intressen och geografisk läge av besökare på vår webbplats. Av denna information kan enskilda personer inte urskiljas.

Mera information om cookies på Google: Googles cookie-policy
Mera information om cookies på Facebook: Facebooks cookie-policy

Blockerandet av cookies i webbläsaren

Ifall du vill blockera cookies kan du göra det i din webbläsare. Ifall du blockerar användningen av cookies kan din apparat inte följas då du besöker vår webbplats. Märk väl att blockerandet av cookies även kan förhindra dig från att använda vissa funktioner på webbplatsen.

Mer information om hanteringen av cookies i din webbläsare: http://www.aboutcookies.org.uk/